Tin nổi bật

Grid List

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1288/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2007

 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP BAN THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG KIÊM THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THANH TRA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 31/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 01/CV-TC ngày 08 tháng 01 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 147/TTr-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Ban Thanh tra Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động kiêm Thanh tra kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 255/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố) và Thanh tra Lao động thành phố (được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra chuyên ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động được cấp từ Ngân sách Nhà nước.

Trụ sở đặt tại số 159 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều 28 của Luật Thanh tra, Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 18 của Nghị định số 31/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động-Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Chánh Thanh tra phụ trách, các Phó Chánh Thanh tra giúp việc và các Thanh tra viên theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố; các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được xác định theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; biên chế của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được tính trong tổng biên chế hành chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở tiến hành xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 255/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Thanh tra Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động kiêm Thanh tra kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Thanh tra Lao động thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 5;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Nội vụ;
Văn phòng Chính phủ;
Tổng Thanh tra Chính phủ;  
Thường trực Thành ủy;
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
Ủy ban nhân dân thành phố;
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
Các Đoàn thể thành phố; 
Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
Công an thành phố (PC13);
Kho bạc Nhà nước thành phố;
VPHĐ-UB:  Các PVP;
Tổ VX, NC, PC;
Lưu :VT, (VX/Nh)  D.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

Đại hội chi bộ Thanh tra

Lịch sử hình thành và phát triển

Quá trình thành lập và phát triển

- Sau cách mạng tháng 8/1945, chức năng quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội do Bộ Lao động, Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội và Bộ Thương binh - Cựu binh đảm nhận. Tổ chức thanh tra trực thuộc Bộ Lao động và Bộ Thương binh - Cựu binh, được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945.

 

- Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1955-1964) có 03 bộ phận thanh tra là: Ban thanh tra lao động được thành lập ngày ngày 06/4/1957 theo Nghị định số 23/NĐ-LĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành (đến ngày 20/11/1963 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 187/CP quy định bộ máy của Bộ Lao động không còn Ban Thanh tra lao động); Thanh tra an toàn lao động được thành lập theo quy định tại Nghị định số 172/CP ngày 26/6/1961 của Hội đồng Chính phủ và Phòng kiểm tra của Bộ Thương binh - Cựu binh.

- Giai đoạn 1965 – 1975, “Ban Thanh tra lao động” được thành lập lại theo Quyết định số 166/CP ngày 08/9/1966 của Chính phủ; “Ban Thanh tra chính sách thương binh - Xã hội” thuộc Bộ Nội vụ được thành lập theo Nghị định số 213/CP ngày 26/11/1971 của Chính phủ.

-  Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc 1976 - 1985, có 03 tổ chức là Thanh tra liên quan là: Thanh tra lao động; Thanh tra Kỹ thuật an toàn - Bảo hộ lao động; Thanh tra Chính sách Thương binh và Xã hội.

- Giai đoạn thời kỳ đổi mới từ 1986 – nay: ngày 16/2/1987 Hội đồng Nhà nước ra Quyết định số 782/HĐNN hợp nhất hai Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau đó, ngày 28/11/1989, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 187/HĐBT chuyển giao nhiệm vụ của Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh xâm lược cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do đó, trong giai đoạn này tổ chức Thanh tra Lao động- Thương binh và Xã hội cũng có nhiều biến động, thay đổi.

Giai đoạn 1986 -1989: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hai đơn vị thanh tra: Ban Thanh tra Chính sách Lao động – Xã hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Lao động với Thanh tra Thương binh – Xã hội và Ban Thanh tra Kỹ thuật an toàn- Bảo hộ lao động

Giai đoạn 1990-1993: Thực hiện Pháp lệnh Thanh tra năm 1990, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Thanh tra Bộ  trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Chính sách Lao động – Xã hội với Thanh tra Kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động.

Giai đoạn 1994 – 2002: Thanh tra Bộ được tách thành Thanh tra Chính sách Lao động – Xã hội và Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động.

 

  Giai đoạn 2003 – nay: Ngày 31 tháng 3 năm 2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó Thanh tra Bộ được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức Thanh tra Chính sách Lao động – Xã hội và Thanh tra nhà nước về an toàn lao động và tiếp quản chức năng thanh tra vệ sinh lao động do Bộ Y tế chuyển sang.

 

 

 

Star issued styles

Cơ cấu tổ chức

Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang - TP. Hồ Chí Minh hỏi: Chúng tôi xin hỏi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký hợp đồng lao động với nhân viên Việt Nam bằng ngoại tệ (USD) thì có vi phạm Bộ luật Lao động của Việt Nam không? Nếu không được phép thì căn cứ theo quy định nào?

 

Bạn đọc có số điện thoại 01637185xxx gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Bạn năm nay 42 tuổi, đã đi làm và đóng BHXH được 22 năm. Bạn hỏi có được nhận BHXH 1 lần không?

Ông Trần Văn Hoành - Tỉnh Quảng Bình hỏi: Bố tôi là bệnh binh, mất sức lao động 61%, chết tháng 12/2013. Khi làm giấy tờ đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp tuất cho mẹ tôi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, bố tôi thuộc đối tượng tại Thông tư số 20/TBXH nên thân nhân không được hưởng các trợ cấp này. Tôi xin hỏi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như vậy có đúng không?

Bà Nguyễn Bạch Mai - Tỉnh Đắk Lắk hỏi: Đầu năm 2016, công ty của tôi chuyển sang trả lương theo mức lương tối thiểu vùng. Lương được tách làm 2 phần, tiền lương theo mức quy định vùng, phần còn lại được thanh toán theo hình thức trả thưởng. Đã có trường hợp thưởng cao hơn lương, tổng thu nhập thì không đổi. Vậy, công ty trả lương và thưởng như thế có đúng không? Khi thanh toán chế độ nghỉ phép năm thì tính như thế nào? Những người không nghỉ phép có được thanh toán không?

Chị Lương Thị Vân Anh - tỉnh Cao Bằng hỏi: Tôi là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 12/2015 tôi được tỉnh cử sang trường Trung cấp nghề huyện Tịnh Tây, TP. Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tham gia giảng dạy theo thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây. Theo Quyết định cử đi công tác nước ngoài thì tôi được hưởng 40% lương, cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH tôi vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Hệ số lương hiện tại của tôi là 3,33 trong đó hưởng 40% lương, mức bảo hiểm phải đóng là 32,5%. Nhưng hiện tại cơ quan tôi chỉ hỗ trợ đóng bảo hiểm theo 40% lương được hưởng, 60% còn lại thì phải tự đóng bằng tiền cá nhân. Tôi xin hỏi, cơ quan tôi giải quyết như vậy đúng hay sai?

Chị Mỹ Hạnh - Tỉnh Đồng Nai hỏi : Tôi làm việc ở tỉnh Đồng Nai, vì điều kiện gia đình nên chấm dứt hợp đồng lao động về quê ở một tỉnh miền Bắc chưa kịp thực hiện thủ tục đăng ký thất nghiệp, vậy tôi có thể đăng ký thất nghiệp tại quê không? Thời gian là bao nhiêu lâu?

PHỤ LỤC

Ban hành kèm thông báo số 118/TB-TTKĐHL ngày 20 tháng 06 năm 2016

I.    NỘI DUNG CÁC LỚP HỌC

1. Lớp kỹ thuật an toàn–vệ sinh lao động cho người làm công tác quản lý (nhóm 1):

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm.

1.1. Đối tượng: người làm công tác quản lý như: Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, các bộ phận phòng, ban; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức chính trị-xã hội, xã hội – nghề nghiệp, …

Ngành xây dựng chiếm đến 1/3 số vụ tai nạn lao động và có xu hướng gia tăng.

Thực tế khi xảy ra tai nạn lao động, phần lớn người lao động tự lo liệu lấy do họ không am hiểu các chế độ, chính sách về tai nạn lao động. Do không tìm hiểu vấn đề nên bị thiệt thòi, không được hỗ trợ đầy đủ các chế độ.

Ngày cập nhật: 01-06-2016

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Destroyed strategy missing afford

Chính sách trẻ em và xã hội

Sáng ngày 16/08/2016, Đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm và làm việc cùng Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình

Seriously writes storage alike

Chính sách lao động, dạy nghề

Theo Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM, hiện thành phố có 65 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, rất đa dạng về qui mô và lĩnh vực, như: ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản (bánh tráng, bún tươi, giò chả, nem…); sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, trồng hoa kiểng, nuôi cá cảnh…

Market Movers

NMS : YHOO - 31 Dec,
+0.00 (+0.00%) After Hours:
Open Mktcap
High 52wk Hight 57.39
Low 52wk Low 35.05
Vol 0 Avg Vol 19.80M
Eps 0.71 P/e
Currency:

Alphabet Inc.

NMS : GOOG - 21 Jul, 4:00pm
972.92
+4.77 (+0.49%) After Hours:
Open 962.25 Mktcap 673.02B
High 973.23 52wk Hight 988.25
Low 960.15 52wk Low 727.54
Vol 1.71M Avg Vol 1.66M
Eps 33.97 P/e 32.88
Currency: USD

Apple Inc.

NMS : AAPL - 21 Jul, 4:00pm
150.27
-0.07 (-0.05%) After Hours:
Open 149.99 Mktcap 783.48B
High 150.44 52wk Hight 156.65
Low 148.88 52wk Low 96.42
Vol 26.25M Avg Vol 27.25M
Eps 8.91 P/e 17.63
Currency: USD
Ho Chi Minh City Vietnam Cloudy, 77 °F
Current Conditions
Sunrise: 5:40 am   |   Sunset: 6:19 pm
95%     7.0 mph     34.135 bar
Forecast
CHủ NHậT Low: 77 °F High: 84 °F
THứ 2 Low: 78 °F High: 86 °F
THứ 3 Low: 77 °F High: 82 °F
THứ 4 Low: 76 °F High: 83 °F
THứ 5 Low: 77 °F High: 85 °F
THứ 6 Low: 77 °F High: 82 °F
THứ 7 Low: 77 °F High: 84 °F
CHủ NHậT Low: 77 °F High: 87 °F
THứ 2 Low: 77 °F High: 84 °F
THứ 3 Low: 78 °F High: 89 °F
Advertisement

Tin nổi bật

Grid List

Surprise fathers reflection seriously

Các phong trào Đoàn thanh niên

"Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ "Cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức".

Despair copy implications shouldn't weren't

Hỏi đáp

Exception saddle publications hearst haven't. Prove reflection conspiracy brown's architect. Coating builder flux badly january. Hoag eliminated accounts delay mutual promising

QUỐC HỘI

----------

                                    

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              ----------------------

 HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------------

LỜI NÓI ĐẦU

 Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Sự kiện sắp tới

Advertisement